Metalmarks - Family Riodinidae -

Narrow-winged Metalmark (Apodemia multiplaga)

2015-10-25 10:12 - Parque National de Huatulco - Cacaluta

Narrow-winged Metalmark (Apodemia multiplaga)